Statūti

1. Firma

Sabiedrības firma ir New Hanza Capital, AS.

2. Pamatkapitāls un akciju veidi

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 25 000 000 EUR (divdesmit pieci miljoni euro). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 25 000 000 (divdesmit pieci miljoni) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).

2.2. Visas akcijas ir vārda akcijas un tās ir dematerializētas.

2.3. Visas akcijas ir vārda akcijas ar balsstiesībām. Tās dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

3. Sabiedrības darbības veidi saskaņā ar NACE

68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.
70.10 Centrālo biroju darbība.

4. Valde

4.1. Sabiedrības valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem. Sabiedrību ir tiesības pārstāvēt vismaz 2 (diviem) valdes locekļiem kopīgi.

4.2. Padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju.

4.3. Valdei ir jāsaņem padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanā:

4.3.1. Par Sabiedrības līdzdalības iegūšanu citās sabiedrībās (tai skaitā citu sabiedrību dibināšanu), iegūtās līdzdalības palielināšanu, samazināšanu, atsavināšanu, minēto sabiedrību reorganizāciju, darbības izbeigšanu, likvidāciju, tiesiskās aizsardzības un/vai maksātnespējas procesa uzsākšanu un pabeigšanu;
4.3.2. galvojuma, ķīlas un aizdevuma līgumu slēgšana, kā arī šādu noslēgtu līgumu izmaiņas;
4.3.3. pārvaldes institūciju locekļu iecelšana amatā un atcelšana no amata pienākumu veikšanas sabiedrībās, kurās Sabiedrībai ir iegūta līdzdalība un šo sabiedrību pārvaldes institūciju locekļu atlīdzības apmēra un nosacījumu noteikšana;
4.3.4. jebkura jautājuma izlemšanai, kur saskaņā ar sabiedrības, kurā Sabiedrībai ir līdzdalība, statūtiem ir nepieciešama Sabiedrības kā dalībnieka piekrišana;
4.3.5. sniedzot Sabiedrības kā dalībnieka piekrišanu attiecīgās sabiedrības, kurā Sabiedrībai ir līdzdalība statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanai;
4.3.6. Sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana.

5. Padome

5.1. Sabiedrības padome sastāv no 3 (trīs) padomes locekļiem, no kuriem 1 (viens) ir padomes priekšsēdētājs un 1 (viens) ir padomes priekšsēdētāja vietnieks.

5.2. Sabiedrības padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

6. Akcionāru sapulce

6.1. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā ir pārstāvēta ne mazāk kā ½ (viena puse) no Sabiedrības pamatkapitāla, izņemot statūtu 6.2.punktā noteikto gadījumu.

6.2. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus par Sabiedrības statūtu grozīšanu, padomes locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu, pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu, Sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu, apturēšanu vai atjaunošanu, Sabiedrības likvidāciju un reorganizāciju, ja tajā ir pārstāvētas ne mazāk kā 100 % no Sabiedrības pamatkapitāla. Lēmumi par šajā punktā noteiktajiem jautājumiem ir pieņemti, ja par tiem nobalso 100 % no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

7. Citi noteikumi

7.1. Sabiedrība veic ilgtermiņa komercdarbību savā vārdā un peļņas gūšanas nolūkā.

7.2. Akciju pārdošanas gadījumā, pārējiem Sabiedrības akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības iegādāties pārdodamās akcijas.

7.3.Akciju pārdošanas gadījumā, akciju pārdevējs par akciju pārdošanu informē Sabiedrības valdi. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas valde nekavējoties informē pārējos akcionārus par iespēju izmantot pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad paziņojums par akciju pārdošanu iesniegts valdei.

7.4. Akciju ieķīlāšanas gadījumā, akcionāram ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā no akcijas ieķīlāšanas paziņot par to Sabiedrības valdei. Sabiedrības valde akcionāru reģistrā izdara atzīmi par akcijas ieķīlāšanu. Ja akcijas tiek pārdotas realizējot ķīlas tiesības, akciju atsavinātājs vai ieguvējs Sabiedrības valdei iesniedz darījuma norakstu (uzrādot oriģinālu) vai akciju atsavinātāja un akciju ieguvēja kopīgu pieteikumu, kurā ir norādīta pārdošanas cena. Lai akcijas kā ķīlas pārdošanas gadījumā nodrošinātu pārējo akcionāru pirmpirkuma tiesību ievērošanu, Sabiedrības valde, saņemot iepriekšminēto pieteikumu vai darījuma norakstu, nosūta pārējiem akcionāriem paziņojumu par tiesībām izmantot pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesību izmantošana tiek veikta saskaņā ar 7.3.punktā noteikto.

Rīgā, 2018. gada 27. aprīlī